Administratorem danych osobowych jest Spółka Rovita S.A z siedzibą w Niedomicach, 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 Kontakt: rodo@rovita.com.pl, Tel. 14 645 75 55

Dane będą przetwarzane w celu obsługi Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Znajdź nas :

Rovita Spółka Akcyjna 33-132 Niedomice ul. Niedomicka 2 telefon : 14 645 75 55 fax : 14 645 76 36 e-mail : sekretariat@rovita.com.pl

Back to Top

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]